1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовини

ОБЯВЛЕНИЕ

21/09/2020

ТП ДГС Белица уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

24/08/2020

ТП ДГС Белица уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

17/08/2020

ТП ДГС Белица уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ООТКРИТ КОНКУРС

24/03/2020

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛИЦА
ООТКРИТ КОНКУРС

12/07/2019

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ОБЯВЛЕНИЕ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛИЦА
ОТКРИТ КОНКУРС

17/07/2018

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ от горските територии на ТП „ДГС Белица“ до двора на административната сграда на ТП „ДГС Белица”
ИНФОРМАЦИЯ

13/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛИЦА
ОТКРИТ КОНКУРС

11/08/2017

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове, находящ сe на територията на ТП „Държавно горско стопанство Белица"
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

04/04/2017

СЪЗДАВАТ УЧЕНИЧЕСКА ГОРА В М. ТРЕСТЕНИК
ЗАПОВЕД

18/11/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-00.11.2016г. на територията на ТП ДГС Белица
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛИЦА
СЪОБЩЕНИЕ

16/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
ЗАПОВЕД

15/07/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 16-17.07.2016г. на територията на ТП ДГС Белица
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ЗАПОВЕД

08/07/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 09-10.07.2016г. на територията на ТП ДГС Белица
ЗАПОВЕД

27/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 28-29.11.2015г. на територията на ТП ДГС Белица
 1  2  3