1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоЗА НАС


ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БЕЛИЦА”

Общата площ на ТП ДГС „Белица” е 8340,0 ха, от които 7838,3 ха са държавни горски територии. Надморската височина варира от 600 м до 2150 м. 
Районът на стопанството попада в Континентално-средиземноморската климатична област. Хидроложките условия са сравнително добри. През западната част на територията на стопанството минава най-голямата река в региона - Белишка, а през източната - Вотрачка река, които са притоци на Места.
Лесистостта е 93 %. В района на ТП ДГС „Белица” най-широко разпространение имат следните дървесни видове: бял бор – 58,6%; зимен дъб – 13,2%; бук – 8,5%; смърч -7,7% ; черен бор – 6,5% и ела – 3,8%.
Представители на фауната са: дива свиня, сърна, кафява мечка, дива котка, полски заек, катерица, белка, златка, вълк и лисица.
На територията на ДГС „Белица” се срещат следните лечебни растения: жълта и петниста тинтява, жълт равнец, обикновено орехче, чемерика, широколистен живовляк, трънка, бял пелин, обикновена шипка, бял равнец, чемерика, трънка.
Представител на защитените видове е кафявата мечка.
На територията на стопанството се намира курортното селище „Семково” в едноименната местност.
Средногодишното ползване по ЛУП в ТП ДГС „Белица” е 25000 м3 дървесина, а по сортименти е:
едра – 5300 м3
средна – 5000 м3
дребна – 2900 м3
дърва – 3700 м3
Средногодишното залесяване по ЛУП е 7,9 ха.