1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Белица
Информация по подотдели и местности на планирано ползване през 2021 г.
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг за 2020 г.
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Белица
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Белица“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Белица
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Белица
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Белица“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Белица
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Белица“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Белица срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности