1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИДокументи ТП ДГС Белица
Документи ТП ДГС Белица

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛИЦА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белица за 2021
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС БЕЛИЦА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белица за 2020
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белица за 2019.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белица за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белица за 2017г.