1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоТП „Държавно горско стопанство Белица”


ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БЕЛИЦА”
Общата площ на ТП ДГС „Белица” е 8340,0 ха, от които 7838,3 ха са държавни горски територии. Надморската височина варира от 600 м до 2150 м. 
Районът на стопанството попада в Континентално-средиземноморската климатична област. Хидроложките условия са сравнително добри. През западната част на територията на стопанството минава най-голямата река в региона - Белишка, а през източната - Вотрачка река, които са притоци на Места.


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
13/11/2017
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛИЦА


ОТКРИТ КОНКУРС
11/08/2017
„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове, находящ сe на територията на ТП „Държавно горско стопанство Белица"


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
04/04/2017
СЪЗДАВАТ УЧЕНИЧЕСКА ГОРА В М. ТРЕСТЕНИК